Sex cam albanija vivo

posted by | Leave a comment

(Hide the clothes under the house.) Word: kanta Active Verb: kumanta Passive Verb: kantahin English Definition: 1) song (noun) 2) to sing (verb) L2 Definition: (syn) awit Notes: Spanish Examples: 1) Kumanta ka sa aking kaarawan.

(Sing on my birthday.) 2) Kantahin mo ang aking paboritong awitin.

(Wave at Ana.) Word: kawit1 Active Verb: magkawit Passive Verb: ikawit English Definition: 1) hook (noun) 2) to get hooked (verb) 3) to get hooked accidentally -- MAKAWIT(verb) 4) to hook something -- MAGKAWIT, IKAWIT, KAWITIN (verb) L2 Definition: Notes: Examples: 1) Kumawit ang pantalon niya sa pako.

(His trousers got hooked on the nail.) 2) Magingat ka sa paglalakad at baka makawit ang pantalon mo sa pako.

(The ball rattled in the box.) 2) Huwag mong kalugin ang itlog sa kahon.

(Don't shake the eggs in the box.) Word: kalong Active Verb: magkalong Passive Verb: kalungin English Definition: 1) to sit on one's lap -- KUMALONG (verb) 2) to hold on one's lap, to take someone, something on your lap -- MAGKALONG, KALUNGIN, IKALONG (verb) Examples: 1) Kumalong ang bata sa kandugan ng nanay niya.

(He took shelter under the tree.) 2) Ikanlong mo ang mga damit sa silong ng bahay.(Grope for the flashlight inside the house.) Word: kapit1 Active Verb: magkapit Passive Verb: ikapit English Definition: 1) to hold, to grasp -- KUMAPIT, KAPITAN (verb) 2) to attach to, to connect to --- IKAPIT (verb) 3) to hold on to each other, to join -- MAGKAPIT (verb) Examples: 1) Kumapit siya sa akin.(He held on to me.) 2) Ikapit mo ang kamay mo sa balikat ng bata.(Rake the leaves off the ground.) Word: kaila Active Verb: magkaila Passive Verb: ikaila English Definition: (verb) to deny, to profess ignorance of Examples: 1) Huwag kang magkaila na ikaw ay may asawa na.(Don't deny that you are already married.) 2) Ikaila mo kaya na ikaw ay hindi na binata? ) Word: kain Active Verb: kumain Passive Verb: kainin English Definition: 1) food (noun) -- PAGKAIN 2) to eat (verb) L2 Definition: Notes: Examples: 1) Kumain siya ng marami kagabi.

Leave a Reply

sewing machine dating sew mor